Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1.1. Denna Online Store-sekretesspolicy är informativ, vilket innebär att den inte är en källa till skyldigheter för serviceanvändare eller kunder i onlinebutiken.

1.2. Administratören av personuppgifter som samlas in via onlinebutiken är Klaudia Wcisło, som driver ett företag under namnet Klaudia Wcisło Moi Mili, som är registrerat i Centralregistret och information om ekonomisk verksamhet i Republiken Polen som hålls av den minister som är behörig för ekonomi, med: adress till verksamhetsort och adress för leverans: ul. Gizów 3 / 41 01-249 Warszawa, NIP 9930439924, REGON 146627846, e-postadress: moimili.info@gmail.com- nedan kallad "administratör" och samtidigt är nätbutikens tjänsteleverantör och säljaren.

1.3. Personuppgifterna från servicemottagaren och kunden behandlas i enlighet med lagen om skydd av personuppgifter i 29 augusti 1997 (Journal of Laws 1997 No. 133, artikel 883, med ändringar) (nedan: lagen om skydd av personuppgifter) och lagen om tillhandahållande av tjänster på elektronisk väg av 18 juli 2002 (Journal of Laws 2002 No. 144, artikel 1204, i dess ändrade lydelse).

1.4. Administratören är särskilt försiktig för att skydda de registrerades intressen och ser särskilt till att de uppgifter som han samlar in behandlas i enlighet med lagen. samlas in för specificerade, legitima syften och inte utsätts för vidare behandling som är oförenlig med dessa ändamål; faktiskt korrekta och adekvata i förhållande till de syften för vilka de behandlas och lagras i en form som möjliggör identifiering av de personer som de hänför sig till, inte längre än som är nödvändigt för att uppnå syftet med behandlingen.

1.5. Alla ord, uttryck och akronymer som visas på denna webbplats och börjar med en stor bokstav (t.ex. säljare, onlinebutik, elektronisk tjänst) ska förstås i enlighet med deras definition som finns i onlinebutikreglerna som finns tillgängliga på nätbutikens webbplats.

2. SYFTE OCH OMRÅDE FÖR DATAINSTÄLLNING OCH Mottagare av data

2.1. Varje gång syftet, omfattningen och mottagarna av data som behandlas av administratören är resultatet av åtgärder som vidtagits av serviceanvändaren eller kunden i onlinebutiken. Till exempel, om kunden väljer personlig insamling istället för bud när han beställer, kommer hans personuppgifter att behandlas för att ingå och implementera försäljningsavtalet, men kommer inte längre att göras tillgängliga för transportören som utför försändelsen på begäran av administratören.

2.2. Möjliga syften för att samla in personuppgifter från servicemottagare eller kunder av administratören:
a) Slutning och genomförande av försäljningsavtalet eller kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster (t.ex. konto).
b) Direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster.
c) Möjliga mottagare av personuppgifter från onlinebutikskunder:
- För en kund som använder onlinebutiken med leverans via post eller kurir tillhandahåller administratören kundens insamlade personuppgifter till den valda transportören eller mellanhand som utför försändelsen på begäran av administratören.
- För en kund som använder onlinebutiken med metoden för elektronisk betalning eller ett betalkort tillhandahåller administratören kundens personuppgifter som samlas in till den valda enheten som betjänar ovanstående betalningar i onlinebutiken.

2.3. Administratören kan behandla följande personuppgifter från servicemottagare eller kunder som använder Online Store: namn och efternamn; e-postadress; kontakta telefonnummer; leveransadress (gata, husnummer, lägenhetnummer, postnummer, stad, land), bostads- / företagsadress / registrerad adress (om det skiljer sig från leveransadressen). När det gäller servicemottagare eller kunder som inte är konsumenter kan administratören dessutom behandla företagsnamnet och skatteidentifikationsnummer (NIP) för servicemottagaren eller kunden.

2.4. Att tillhandahålla personuppgifter som nämns i punkten ovan kan vara nödvändigt för att ingå och genomföra försäljningsavtalet eller kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster i onlinebutiken. Varje gång anges omfånget för data som krävs för att ingå ett kontrakt tidigare på webbutiken och i webbutikens förordningar.

3. COOKIES OCH DRIFTSDATA

3.1. Cookies är liten textinformation i form av textfiler, skickas av servern och sparas på sidan av personen som besöker webbplatsen Online Store (t.ex. på hårddisken på en dator, bärbar dator eller på smarttelefonens minneskort - beroende på vilken enhet den använder besöker vår onlinebutik). Detaljerad information om kakor såväl som historien om deras skapelse finns bland andra här: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

3.2. Administratören kan behandla informationen i kakorna när besökare använder webbutikens webbplats för följande ändamål:
a) identifiera serviceanvändarna som inloggade i onlinebutiken och visa att de är inloggade;
b) att komma ihåg produkter som lagts till i korgen för att göra en beställning;
c) att komma ihåg data från ifyllda beställningsformulär, undersökningar eller inloggningsdata till onlinebutiken;
d) anpassa innehållet på onlinebutikens webbplats till de enskilda preferenserna för servicemottagaren (t.ex. vad gäller färger, teckensnittsstorlek, sidlayout) och optimera användningen av onlinebutikssidor;
e) hålla anonym statistik som visar hur man använder Online Store-webbplatsen.
f) Som standard accepterar de flesta webbläsare som finns på marknaden att spara cookies som standard. Alla har möjlighet att ange villkoren för användning av kakor med sina egna webbläsarinställningar. Detta innebär att du till exempel delvis kan begränsa (t.ex. tillfälligt) eller helt inaktivera möjligheten att spara kakor - i det senare fallet kan det dock påverka vissa av funktionerna i onlinebutiken (till exempel kan det inte vara möjligt att gå via ordervägen genom beställningsformuläret på grund av för att inte komma ihåg produkter i korgen under nästa steg i beställningen).

3.3. Webbläsarinställningarna för kakor är viktiga med tanke på samtycke till användning av cookies av vår onlinebutik - i enlighet med lagen kan sådant samtycke också uttryckas via webbläsarinställningarna. I avsaknad av ett sådant samtycke bör du ändra dina webbläsarinställningar inom cookies.

3.4 Detaljerad information om hur du ändrar inställningarna för cookies och deras oberoende radering i de mest populära webbläsarna finns i hjälpavsnittet i webbläsaren.

3.5-administratör behandlar också anonymiserade operativa data relaterade till användningen av onlinebutiken (IP-adress, domän) för att generera statistik som är användbar vid administrationen av onlinebutiken. Dessa uppgifter är sammanlagda och anonyma, dvs. de innehåller inte funktioner som identifierar besökare i onlinebutiken. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part.

4. GRUND FÖR DATABEHANDLING

4.1. Att tillhandahålla personuppgifter av servicemottagaren eller kunden är frivilligt, men underlåtenhet att tillhandahålla de personuppgifter som anges på onlinebutikens webbplats och reglerna för onlinebutiken som är nödvändiga för att ingå och genomföra försäljningsavtalet eller kontraktet för tillhandahållande av elektroniska tjänster resulterar i oförmågan att ingå detta kontrakt.

4. 2. Grunden för behandling av personuppgifter från servicemottagaren eller kunden är behovet av att utföra det kontrakt som han är part i eller vidta åtgärder på hans begäran innan det ingås. När det gäller databehandling i syfte att direkt marknadsföra administratörens egna produkter eller tjänster är grunden för sådan behandling (1) förhandsgodkännande från servicemottagaren eller kunden eller (2) uppfyllande av lagligt motiverade syften som eftersträvas av administratören (i enlighet med artikel 23, punkt 4 i lagen om skydd av personuppgifter) direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster betraktas som ett legitimt syfte).

5. RÄTTEN TILL KONTROLL, TILLGÄNG OCH INNEHÅLL PÅ DINA DATA
FÖRBÄTTRING

5.1. Servicemottagaren eller kunden har rätt att få tillgång till sina personuppgifter och korrigera dem.

5.2. Varje person har rätt att kontrollera behandlingen av uppgifter om dem som finns i administratörens datauppsättning, och i synnerhet rätten att: begära komplettering, uppdatering, korrigering av personuppgifter, tillfälligt eller permanent avbryta behandlingen eller ta bort dem, om de är ofullständiga, föråldrade, falska eller har samlats i strid med lagen eller behövs inte längre för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.

5.3. Om kunden eller kunden ger samtycke till behandlingen av data i syfte att direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster, kan samtycket återkallas när som helst.

5.4. Om administratören har för avsikt att bearbeta eller bearbeta servicemottagarens eller klientens uppgifter i syfte att direkt marknadsföring av administratörens egna produkter eller tjänster har den registrerade också rätt att (1) lämna in en skriftlig, motiverad begäran om att upphöra att behandla hans data på grund av dess speciella situation eller att (2) göra invändningar mot behandlingen av dess data.

5.5. För att utöva de rättigheter som nämns ovan kan du kontakta administratören genom att skicka ett lämpligt meddelande skriftligt eller via e-post till administratörens adress som anges i början av denna sekretesspolicy.

6. SLUTBESTÄMMELSER

6.1. Onlinebutiken kan innehålla länkar till andra webbplatser. Administratören uppmanar att läsa den sekretesspolicy som anges där efter att ha bytt till andra webbplatser. Denna sekretesspolicy gäller endast denna onlinebutik.

6.2. Administratören tillämpar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av behandlade personuppgifter som är lämpliga för hot och kategorier av skyddade uppgifter, och skyddar i synnerhet uppgifterna mot utlämnande till obehöriga personer, borttagning av en obehörig person, behandling i strid med gällande lagar och förändring, förlust, skada eller förstörelse.

6.3. Administratören tillhandahåller följande tekniska åtgärder för att förhindra förvärv och ändring av personuppgifter som skickas elektroniskt av obehöriga:
a) Säkra datauppsättningen mot obehörig åtkomst.
b) Åtkomst till kontot endast efter att du har angett en individuell inloggning och lösenord.